Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Càtedra Universitat i Regió del Coneixement (2)

La Universitat Rovira i Virgili creà al 2014 la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement amb l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el desenvolupament territorial generat per les activitats universitàries en el seu entorn i l'afavoriment d'una especialització regional intel·ligent, que millori el nivell de benestar dels ciutadans. La Càtedra es fonamenta en una realitat potser encara poc compartida: Catalunya Sud (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) té una dimensió social i econòmica apropiada i tots els ingredients per ser reconeguda i per evolucionar com a Regió del Coneixement, en el marc de la política regional europea d’especialització intel·ligent. Per aquest motiu, treballa també per facilitar i contribuir a l'organització d'un sistema de governança per a la Regió del Coneixement Catalunya Sud.

La col·lecció de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement es presenta amb l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialment lligat al reconeixement i l'evolució de la Regió del Coneixement Catalunya Sud.

Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement: Francesc Xavier Grau Vidal

L’estudi Universitat, innovació i desenvolupament regional a les comarques de Tarragona és un encàrrec de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, que està patrocinada per la Diputació de Tarragona i el Banc Santander. El contingut de l’estudi es fonamenta en una anàlisi geogràfica regional per identificar les característiques de les comarques de la demarcació de Tarragona com a regió del coneixement i, al mateix temps, destacar els reptes i les oportunitats que ha d’afrontar aquest espai per aconseguir-ho plenament.

Amb la finalitat anteriorment ressenyada, s’analitzen les característiques socioeconòmiques, demogràfiques i urbanístiques de la regió dins el context de la societat de la innovació i del coneixement, en la qual les universitats, en aliança amb les empreses i les institucions, hi tenen un paper fonamental.

L’estudi permet destacar alguns punts febles de la societat establerta a les comarques meridionals, com els desequilibris regionals, el nivell de formació, la feble governança supralocal, etc. També s’hi identifiquen les fortaleses i oportunitats que cal estimular i no desaprofitar, com la mateixa estructura urbana o la dotació infraestructural, malgrat els colls d’ampolla existents. En resum, el text permet constatar fets i apuntar reflexions que haurien d’ajudar a impulsar sinergies en favor d’una estratègia de desenvolupament integral basada en el coneixement i la innovació. Una estratègia de desenvolupament on la Universitat hi ha de jugar un paper destacat, però també la resta d’actors públics i privats implicats.

Descarrega el llibre · Llegeix el llibre en línia

El document Catalunya Sud: Regió del Coneixement fonamenta la necessitat que Catalunya desenvolupi una política regional interna pròpia, amb un sistema de presa de decisions d’àmbit regional sobre planificació i desenvolupament, del qual formaria part el corresponent a les comarques meridionals. El text també planteja els elements que aquest sistema hauria de tenir, a partir de l’oportunitat que representa la política europea de cohesió i desenvolupament regional centrada en l’especialització intel·ligent (RIS3), la qual permet identificar les regions amb activitat econòmica i social basada en el coneixement. La política regional europea facilita, doncs, la identificació de la Catalunya Sud com a regió del coneixement, i fa possible la definició operativa de la regió Catalunya Sud. Aquesta és, en primer lloc, una necessitat que sorgeix de baix a dalt, a partir de la inquietud i demanda manifestada recurrentment per diferents estaments de la societat de les comarques meridionals de Catalunya cada cop que calia prendre una decisió estratègica d’abast regional (en infraestructures, en salut, en turisme, en implantació industrial, en desenvolupament de visió de futur compartida...); però també ho és, com mostra el document, de dalt a baix, per permetre una millor aplicació de les polítiques europees de creixement amb cohesió. Així, el document discuteix sobre la conveniència de definir la regió amb atributs de regió NUTS2 i n’analitza els avantatges i també els desavantatges de no fer-ho, així com les principals fortaleses i les debilitats de la regió i també les dificultats a superar. Amb el projecte descrit en aquest document, la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la URV assumeix la missió de facilitar i contribuir a l’organització d’un sistema de governança per a la Catalunya Sud com a regió del coneixement. Per això el text també descriu el pla d’actuació que desenvolupa la Càtedra per ajudar a definir la regió Catalunya Sud.

Descarrega el llibre · Llegeix el llibre en línia

Descarga el libro · Download the book

* * *

El documento Cataluña Sur: Región del Conocimiento fundamenta la necesidad de que Cataluña desarrolle una política regional interna propia, con un sistema de toma de decisiones de ámbito regional sobre planificación y desarrollo del cual formarían parte las comarcas meridionales de Cataluña. El texto también plantea los elementos que este sistema debería tener a partir de la oportunidad que representa la política europea de cohesión y desarrollo regional, centrada en la especialización inteligente (RIS3), la cual permite identificar las regiones con actividad económica y social basada en el conocimiento. La política regional europea facilita la identificación de la Cataluña Sur como región del conocimiento, y hace posible la definición operativa de la región Cataluña Sur. Esta es, en primer lugar, una necesidad que surge de abajo arriba a partir de la inquietud y demanda manifestadas recurrentemente por diferentes estamentos de la sociedad de las comarcas meridionales de Cataluña cada vez que se debía tomar una decisión estratégica de alcance regional (en infraestructuras, en salud, en turismo, en implantación industrial, en desarrollo de una visión de futuro compartida...); pero también lo es, como muestra el documento, de arriba abajo, para permitir una mejor aplicación de las políticas europeas de crecimiento con cohesión. Así, el documento plantea la conveniencia de definir la región Cataluña Sur con atributos propios de una región NUTS2 y analiza las ventajas y las desventajas de cada opción, así como las principales fortalezas y debilidades de la región y las dificultades a superar. Con el proyecto descrito en este documento, la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento de la URV asume la misión de facilitar y contribuir a la organización de un sistema de gobernanza para la Cataluña Sur como región del conocimiento. Por ello, el texto también describe el plan de actuación que la Cátedra desarrolla para ayudar a definir la región Cataluña Sur.

* * *

The document Southern Catalonia, Knowledge Region argues that Catalonia needs to develop its own internal regional policy, which would provide a framework for a decision-making system of regional planning and development. This system would also cover the southern region. The document describes the features that this system should have, taking as its source the European cohesion policy, which focuses on regional development based on smart specialization (RIS3) and allows to identify regions with economic and social knowledge-based activity. European regional policy, therefore, identifies Southern Catalonia as a Knowledge Region, and provides an operational definition of the region. There is, first, a bottom-up need that arises from the concerns and demands repeatedly expressed by the various levels of society whenever a decision with strategic regional scope has had to be taken (on infrastructure, health, tourism, industrial development, etc.). And, as the document shows, there is also a top-down need: European policies need to be implemented more effectively to allow for cohesive growth. The document discusses the desirability of defining the attributes of the NUTS2 region, and analyses the advantages of doing so (and the disadvantages of not doing so), the main strengths and weaknesses of the region and the difficulties that need to be overcome. With this document, Universitat Rovira i Virgili’s Chair for the University and Knowledge Region rises to the challenge of facilitating and contributing to the organization of a system of governance for Southern Catalonia as a region of knowledge. The document also describes the action plan that is being put into practice by the URV Chair for the University and Knowledge Region to help define the Southern Catalonia region.  

 

Cerca a la web

Notícies